سلام سلامتی۳۹

تومورهای مغزی از نوع گلیوما

سلام سلامتی۳۸

لوله فالوپ که جفت از آن بیرون زده و سن جنین ۶ یا ۷ هفته می باشد.

سلام سلامتی۲۳

عروق خونی در منطقه دوازدهه

سلام سلامتی۲۲

سرخرگ

سلام سلامتی۲۵

تار موی انسان

سلام سلامتی۲۰

سلولهای مخاطی مسطح زبان

سلام سلامتی۲۴

سنگ مثانه

سلام سلامتی۲۱

موهای داخل حلزون گوش که با ارتعاش خود باعث شنیده شدن صدا می شوند.

سلام سلامتی۳۳

اسپرم

سلام سلامتی۲۹

باکتری موجود در پلاک دندان

سلام سلامتی۳۶

سلول سرطانی ریه

سلام سلامتی۲۶

چشم انسان

سلام سلامتی۳۱

باکتری های سطح زبان

سلام سلامتی۲۷

فاگوسیتوز اسپورهای قارچ : فاگوسیتوز یا ذره خواری به بلعیده شدن میکروارگانیسم و یا سایر ذرات معلق خارج سلول گفته می شود.

سلام سلامتی۳۲

حس تعادل ما ناشی از سنگهای کوچکی در گوش است که از کریستالهای کلسیم کربنات در گوش داخلی است تشکیل شده اند.

سلام سلامتی۳۴

سلولهای بنیادی مغز استخوان

سلام سلامتی۳۵

سطح زبان

سلام سلامتی۳۰

پوسیدگی دندان

سلام سلامتی۲۸

لخته خون در محل زخم

سلام ۲سلامتی

سلولهای مغز

سلام سلامتی۱

تخم شپش سر متصل به یک رشته مو

سلام سلامتی۳

غدد بزاقی

سلام سلامتی۵

روده کوچک

سلام سلامتی۴

موی انسان و شوره روی آن

سلام سلامتی۶

سنگ کلیه از نمای نزدیک

سلام سلامتی۹

نفوذ کنه به خون انسان

سلام سلامتی۱۰

الوئول های درون ریه انسان و گلبولهای قرمز در حال تبادل اکسیژن در عروق خونی .کیسه هوایی یا الوئول انتهایی ترین بخش دستگاه تنفسی است که محل اصلی مبادله گازهای هوای تنفسی با گازهای خون است و تنها در پستانداران وجود دارد.

سلام سلامتی۱۶

خون انسان در حال لخته شدن

سلام سلامتی۱۱

باکتری استرپتوکوک موتانس: این باکتری عامل پوسیدگی دندان بوده و قادر است ، قند را تبدیل به اسید کند و باعث پوسیدگی دندان می شود.

سلام سلامتی۱۳

پلاک دندان ماده ای سفید رنگ و خمیری است که پس از صرف غذا روی دندان ها ایجاد می شود . باکتری ها بی وقفه در محیط دهان رشد کرده و تبدیل به جرم می شود.

سلام سلامتی۱۵

تاندون بافتی است که عضله را به استخوان متصل می کند و توانایی مقاومت در برابر کشش را داراست.

سلام سلامتی۱۴

بافت چربی

سلام سلامتی۱۸

سلولهای سرطانی ریه

سلام سلامتی۱۹

شبکه ای از مویرگ ها در ماهیچه های راست یا استخوانی

سلام سلامتی۱۷

حفره هایی که در تصویر می بینید محل تبادل گاز با خون در ریه است.

سلام سلامتی۸

تصویر رنگ آمیزی شده از مژه انسان

سلام سلامتی۷

تصویر رنگ آمیزی شده از سیستم ایمنی انسان ، یک سلول سفید خونی (به رنگ قرمز) در حال بلعیدن یک باکتری سل ( به رنگ سبز)

سلام سلامتی۳۷

رگ زایی